Sterker vooruit

Privacyverklaring

Deze pagina geeft informatie over hoe wij omgegaan met je persoonlijke gegevens en de bewaking van je privacy.

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens we voor welk doel gebruiken, leggen we hieronder uit. 

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kun je contact opnemen via sterkervooruit@trimbos.nl.

Als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie: 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

3. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 

4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

6. Met wie delen wij jouw gegevens?

7. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 

8. Wat zijn jouw rechten? 

9. Cookies?

10. Wijzigingen

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

 

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van hoe je bent aangemeld:

a) Je bent aangemeld via een zorgprofessional / cursusbegeleider

b) Je hebt jezelf aangemeld voor de zelfhulpversie

Hieronder staat per aanmeldsituaties weergegeven welke gegevens we verzamelen en waarvoor. 

 

a) Je bent aangemeld via een zorgprofessional / cursusbegeleider

Bij aanmelding vult je cursusbegeleider jouw e-mailadres en voor- en achternaam in. Deze worden gebruikt om je toegang te geven tot de cursus en zodat je cursusbegeleider je voortgang kan volgen. Daarnaast wordt je e-mailadres gebruikt om je uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst 8 weken na je aanmelding.

Als je Sterker Vooruit volgt vragen we je om vragen te beantwoorden: bij aanmelding en 8 weken later. Er wordt gevraagd naar:

a. Leeftijd

b. Geslacht

c. Opleiding

d. Maatschappelijke situatie

e. Woonsituatie

f. Jouw mentale welzijn

g. Tevredenheid met de cursus (deze informatie is niet in te zien door de cursusbegeleider) 

Deze gegevens kan je begeleider inzien en gebruiken we om te zien hoe het met je gaat. Daarnaast gebruiken wij de bovengenoemde antwoorden op de vragen en data over het gebruik van de cursus, om het effect van de cursus te onderzoeken en deze te verbeteren. Voor het onderzoek koppelen wij de verzamelde gegevens geheel los van tot jou herleidbare gegevens en slaan deze op een aparte server op. De gegevens die wij voor onderzoekdoeleinden gebruiken zijn daarmee niet meer herleidbaar tot de gebruiker en zijn dan ook geen persoonsgegevens.

 

b) Je hebt jezelf aangemeld voor de zelfhulpversie

Bij aanmelding vul je je e-mailadres in zodat je je wachtwoord opnieuw kunt instellen. Daarnaast wordt je e-mailadres gebruikt om je uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst 8 weken na je aanmelding.

Als je Sterker Vooruit volgt vragen we je om vragen te beantwoorden: bij aanmelding en 8 weken later. Er wordt gevraagd naar:

a. Leeftijd

b. Geslacht

c. Opleiding

d. Maatschappelijke situatie

e. Woonsituatie

f. Jouw mentale welzijn

g. Tevredenheid met de cursus 

Wij gebruiken de bovengenoemde antwoorden op de vragen en data over het gebruik van de cursus, om het effect van de cursus te onderzoeken en deze te verbeteren. Wij koppelen voor het onderzoek de verzamelde gegevens geheel los van tot jou herleidbare gegevens en slaan deze op een aparte server op. De gegevens die wij gebruiken zijn niet meer herleidbaar tot de gebruiker en zijn dan ook geen persoonsgegevens.

3. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is jouw (uitdrukkelijke) toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken, door een e-mail te sturen naar sterkervooruit@trimbos.nl. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kun je helaas geen gebruik meer maken van de online cursus. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

 

4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

 Nee. De online training is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18. 

Wij kunnen helaas niet controleren of iemand wel of niet de waarheid spreekt over zijn leeftijd, waardoor het voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

 

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens die je achterlaat bij de online cursus en bij de e-mail begeleiding maximaal 2 jaar. 

Persoonsgegevens die je achterlaat bij het indienen van een klacht, bewaren wij ook maximaal 2 jaar. 

Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard. 

We bewaren daarna voor wetenschappelijke doeleinden enkel nog het databestand met gegevens over jouw gebruik van de training en de gegevens die je ons in dat kader verstrekt. Daar staan geen tot jou herleidbare gegevens meer in. Het databestand met onderzoeksgegevens wordt bewaard tot de gegevens niet meer wetenschappelijk relevant zijn.

 

6. Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij maken gebruik van ICT-dienstverleners voor het beheer en de hosting van de website. Zij verwerken jouw gegevens in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van de gegevens, zoals minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid als je van ons mag verwachten.

Als je bent aangemeld voor de online cursus via een zorgprofessional dan heeft jouw begeleider toegang tot jouw persoonsgegevens. Hij of zij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft niet door aan derden wat je in de online cursus of e-mail begeleiding bespreekt. De enige uitzondering hierop is dat de begeleider zijn of haar geheimhoudingsplicht kan doorbreken als er sprake is van een meldplicht of meldrecht of als hij of zij van mening is dat het noodzakelijk is derden informatie te verschaffen om gevaar af te wenden. Dit gebeurt alleen in zéér uitzonderlijke gevallen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 

 

7. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen en hebben alleen de hulpverlener die jouw dossier behandelt en de functioneel beheerder toegang tot jouw gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.  

 

8. Wat zijn jouw rechten?

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig. Daarnaast heb je het recht:

a. Op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. 

b. Op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

c. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of  het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.

d. In bepaalde gevallen: om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt. 

e. om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen via sterkervooruit@trimbos.nl. 

Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat daarna de online training of onderdelen daarvan niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

Indien wij je e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jou horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

9. Cookies?

De Website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze cookieverklaring.

 

10. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website en in onze App om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien je contact met ons op wil nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. 

 

Versie 5 januari 2021