Sterker vooruit

Gebruiksvoorwaarden Sterker Vooruit

Versie 5 september 2019

 

Artikel 1. Definities

Trimbos: Stichting Trimbos-Instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, KvK-nummer: 41265454.

Cursus: de cursus genaamd Sterker Vooruit die wordt aangeboden door Trimbos.

Gebruiker: een gebruiker van de cursus Sterker Vooruit.

Content: alle elementen die onderdeel uitmaken van de cursus, waaronder teksten, foto’s, data, logo’s en software.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, rechten met betrekking tot know how en octrooien.

 

Artikel 2. Toepassing voorwaarden

Wanneer een Gebruiker de cursus gebruikt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3. Toestemming voor gebruik

De Gebruiker verkrijgt toestemming om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruik te maken van de verschillende functionaliteiten van de cursus. Het is de gebruiker niet toegestaan om de Cursus of de Content die daar onderdeel van uitmaakt te (her)gebruiken voor enige andere doeleinden. Meer specifiek betekent dat onder meer dat het de Gebruiker niet is toegestaan om (een deel van) de Cursus of (een deel van) de Content te kopiëren, te wijzigen of met derden te delen, behoudens voor zover dat is voorzien in de functionaliteiten van de Cursus. Het Trimbos-instituut is en blijft eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Cursus en de Content.

 

Artikel 4. Respecteren rechten derden

De Gebruiker garandeert dat hij geen Content zal plaatsen die inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten of die om andere redenen onrechtmatig is jegens derden of Trimbos.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De Cursus is ontwikkeld door Trimbos en kan erkenning en herkenning bieden in de gevolgen van het zijn van een KOPP KOV kind. De Cursus heeft in geen geval de diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten tot doel. De Cursus dient daarom niet te worden beschouwd als een vervanging voor een consult van of een behandeling door een arts. 

 

5.2 Trimbos behoudt zich het recht voor om de Cursus op ieder moment zonder opgaaf van redenen uit app-stores te verwijderen en ontoegankelijk te maken voor Gebruikers, of voor een specifieke Gebruiker, indien Trimbos daar aanleiding toe ziet. 

 

5.3 Trimbos is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de Cursus, informatie die als onderdeel van de Cursus ter beschikking wordt gesteld of het verwijderen of ontoegankelijk maken van de Cursus zoals hiervoor omschreven, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Trimbos.

 

5.4 De Gebruiker garandeert dat hij bij het gebruik van de Cursus niet in strijd met deze algemene voorwaarden zal handelen en hij vrijwaart Trimbos ten aanzien van alle mogelijke vorderingen van derden welke het gevolg zijn van handelingen die in strijd zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6. Privacy

In het kader van het gebruik van de Cursus zal de Gebruiker bepaalde persoonsgegevens aan Trimbos ter beschikking stellen. Op de verwerking van deze gegevens is de Privacyverklaring die bij deze Cursus hoort van toepassing. Zie het document onder 'Privacy'.

 

Artikel 7. Wijzigingen

Trimbos kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. De aangepaste algemene voorwaarden zullen dan in de Cursus ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 8. Rechts- en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de Cursus is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.